Ośrodek szkoleniowy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel./fax (0-22) 654 57 32
tel. (0-22) 620 45 57
pisa@pisa.org.pl

strona główna

KOOPERANT ZAGRANICZNY
PROGRAM RAMOWY KURSU
WYMAGANIA PRAWNO-NORMATYWNE
W ZAKRESIE SZACOWANIA RYZYKA, PROJEKTOWANIA
I INSTALOWANIA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1-4/NO


BLOK I.
Szacowanie ryzyka w procesie projektowania i realizacji systemów alarmowych w aspekcie nowych wymagań prawno-normatywnych, m. in. rozporządzenie RM z 29.05.2012:

 1. Podstawy prawne szacowania ryzyka.
 2. Podstawy normatywne szacowania ryzyka.
 3. Wymagania PN-ISO/IEC 27001:2013 z punktu widzenia szacowania i planu postępowania z ryzykiem.
 4. Przebieg procesu analizy ryzyka.
 5. Proces zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji, w tym niejawnych, przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.
 6. Omówienie załącznika nr 1 do rozporządzenia z 29.05.2012 r.


BLOK II
Przykłady metodyki szacowania ryzyka.

 1. Przykład doboru środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
 2. Przykład szacowania ryzyka w wybranym procesie zarządzania bezpieczeństwem

BLOK III
Wymagania prawne wobec przedsiębiorców w zakresie zarządzania zabezpieczeniami technicznymi:

  1. Obowiązki przedsiębiorców, kierowników jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za ochronę.
  2. Kwalifikacje i uprawnienia podmiotów świadczących usługi ochrony osób i mienia na rzecz przedsiębiorców.
  3. Dokumentacja techniczna systemów zabezpieczeń – zawartość, przechowywanie, aktualizowanie, nadzór, udostępnianie.
  4. Planowanie ciągłości działania systemów zabezpieczeń. Kontrola i konserwacja systemów. Plany awaryjne.

Praktyczne aspekty stosowania wymagań normy obronnej w procesach Projektowania i instalowania systemów zabezpieczeń technicznych.

BLOK IV
Wprowadzenie do zasad projektowania zabezpieczeń technicznych – minimalizowanie ryzyka.


BLOK V
Wymagania prawne (rozporządzenie MSWiA z 7.09.2010 r. RM z 29.05.2012 r.) dla elektronicznych systemów zabezpieczeń:

 1. Certyfikaty i deklaracje zgodności dla urządzeń systemów alarmowych oraz poświadczenia zgodności elektronicznych systemów zabezpieczeń.
 2. Systemy alarmowe, podsystemy i części składowe dla różnych stopni zabezpieczenia.
 3. Wpływ poziomu ryzyka na stosowanie systemów telewizji dozorowej i systemów kontroli dostępu (podstawowe wymagania).
 4. Utrzymanie stopnia zabezpieczenia systemu – konserwacja i naprawa, odpowiedzialność.
 5. Rejestracja w systemach telewizji dozorowej.
 6. Archiwizacja.
 7. Książka Elektronicznego Systemu Zabezpieczeń.
 8. Przepisy przejściowe i zakres obowiązków dostosowania systemów istniejących do wymogów rozporządzenia.
 9. Rozwiązywanie problemów w dostosowaniu realizacji zabezpieczeń technicznych do nowych wymagań prawnych.


BLOK VI
Wymagania prawne (rozporządzenie MSWiA z 7.09.2010 r. i RM z 29.05.2012 r.) dla mechanicznych urządzeń zabezpieczających:

 1. Wymagania i wielkość przechowywanych wartości dla:
 • urządzeń i urządzeń depozytowych,
 • pomieszczeń i pomieszczeń depozytowych,
 • pojemników bezpiecznych i szaf,
 • urządzeń do przechowywania i automatycznego przyjmowania lub wydawania gotówki,
 • pojemników specjalistycznych,
 • bankowozów w zakresie zabudowy mechanicznych urządzeń zabezpieczających.
 1. Zasady badań i certyfikacji urządzeń zabezpieczenia mechanicznego.


BLOK VII
Wymagania normatywne
dla:

 1. Centrów monitoringu i odbioru alarmu.
 2. Systemów dozorowych CCTV.
 3. Systemów kontroli dostępu.


BLOK VIII
Wymagania normatywne
dla:

 1. Systemów i urządzeń transmisji alarmu.
 2. Omówienie normy PN-EN 50131-1 dotyczącej wymagań systemowych.
 3. Omówienie norm PN-EN 50136-1-1 i PN-EN 50136-2-1 dotyczących systemów transmisji alarmów.
 4. Omówienie norm PN-EN 50131-2-2, PN-EN 50131-2-3, PN-EN 50131-2-4, PN-EN 50131-2-5 dotyczących czujek wykrywania ruchu.
 5. Omówienie normy PN-EN 50131-2-6 dotyczącej czujek kontaktowych magnetycznych.
 6. Omówienie normy PN-EN 50131-6 dotyczącej zasilania.


BLOK IX
Warsztaty projektowe z uwzględnieniem Specyfikacji Technicznej PKN - CLC/TS 50131-7.